Hanke: 30 vuotta täyttäneet perustutkinto-opiskelijat Helsingin yliopistossa: opintososiaalinen asema ja palvelutarpeet

Yliopistoissa opiskelijoiden keski-iät ovat nousseet, ja yhä enenemässä määrin kannetaan huolta opintojen viivästymisestä ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä. Toisaalta samaan aikaan yhteiskunnassa kannustetaan elinikäisen oppimisen hengessä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Vanhemmista, yliopistossa opiskelevista aikuisopiskelijoista on kuitenkin ollut saatavilla vain vähän tutkittua tietoa.

Otuksen ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yhteisessä hankkeessa tarkasteltiin läsnäolevia 30 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia perustutkinto-opiskelijoita sekä heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan opiskeluarjesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti opiskelijoiden elämäntilannetta, opintoihin hakeutumista, opiskelijoiden ajatuksia opintojen ja muun elämän yhteensovittamisesta, sekä opiskelijoiden ajatuksia yliopistosta sosiaalisena yhteisönä ja ylioppilaskunnan toiminnasta.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä tutkimuksena,ja se sisälsi keväällä 2018 toteutetut fokusryhmähaastattelut ja syksyllä 2018 toteutetun survey-tutkimuksen (n=684).

Hankkeen tutkimusraportti löytyy täältä.

Hanke on päättynyt.