Hanke: Korkeakoululiikunnan suositustyöryhmä

Otus osallistuu Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n koordinoimaan hyvän korkeakoululiikunnan suositustyöryhmän työskentelyyn tutkimuskonsultaation muodossa tuottaen työryhmän työn tueksi sekä nykymuotoisten suositusten toteutumisen seurannan tilaa kuvaavaa tutkimustietoa. Hankkeen keskeisen tutkimusaineiston muodostaa tuore Opiskelijabarometri, jonka tämänkertaisella kierroksella kartoitettiin erityispainopisteenä opiskelijoiden liikkumista, liikuntapalveluiden käyttöä sekä niihin liittyviä kokemuksia.

Suositustyöryhmän työskentelyn tueksi tuotetaan evidenssipohjaista tietoa erilaisten opiskelijaryhmien liikkumisesta sekä erityisesti kokemuksista korkeakouluympäristön liikunnallistamisesta. Kokemuksia peilataan liikuntapalveluiden järjestäjien sekä korkeakoulujen muun hyvinvointityöstä vastaavan henkilöstön kokemuksiin, sekä tarkastellaan muina erityiskysymyksinä liikuntapalveluiden saavutettavuutta sekä erityistarpeita omaavien opiskelijaryhmien kokemuksia.

Projektille rinnakkaisena työtä tukevana tutkimushankkeena tutkitaan erilaisten liikkujamotivaatioprofiilien esiintymistä korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Osatutkimuksessa hyödynnetään tuoretta Opiskelijabarometrin aineistoa, jossa liikkumisen motivaatiota kartoitettiin tutkimuksellisesti korkeatasoista ja validoitua Sports Motivation Scale -mittaristoa ensimmäistä kertaa Suomen kontekstissa tässä laajuudessa sovellettuna.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Yhteyshenkilöt:

Jussi Ansala, OLL
Jarmo Kallunki, Otus