Julkaisu: Erityinen polku tulevaisuuteen

Tässä selvityksessä on syvennytty keräämämme haastatteluaineiston pohjalta ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavien nuorten koulutus- ja urapolkuihin. He ovat tavallisesti ikäryhmäänsä verrattuna normaalilla älykkyystasolla tai sen yläpuolella, mutta heidän erityispiirteensä, kuten esimerkiksi oman käytöksen kontrolloimisen vaikeus, tunnetilojen tulkitsemisen vaikeus, aistiali- tai aistiyliherkkyydet, impulsiivisuus sekä keskittymisvaikeudet, tuovat haasteita arkielämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Aiempaa tutkimustietoa ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavien nuorten koulutuspoluista ei ole juuri saatavilla, ja siksi koimme tärkeäksi selvittää, miten nämä henkilöt kokevat koulutusjärjestelmän ja työelämän palvelevan heidän elämisen ja kehittymisen tarpeitaan sekä millaista heidän tapauksessaan on ollut edetä koulutus- ja työpolulla 1990-luvun sekä 2000-luvun Suomessa.

Villa, T. & Lavikainen, E. 2015. Erityinen polku tulevaisuuteen – selvitys koulutus- ja urapoluista henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Otus 52/2015.

Lue julkaisu