Julkaisu: Kansainvälisyys Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa

Tämä tutkimusraportti jakautuu teemallisesti kahteen osa-alueeseen. Näistä ensimmäinen keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kansainvälisten perustutkinto-opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, työllistymisodotuksiin, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä opetuksen laadun kokemiseen. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on pyrkiä vertailemaan kokemuksia suomalaisiin perustutkinto-opiskelijoihin ja vastata kysymyksiin siitä, missä asioissa kv-opiskelijat mahdollisesti tarvitsisivat eniten tukea ja missä ollaan vahvoilla. Tällainen tarkastelun rajaus asettaa toki omat rajoituksensa sille, millä tarkkuudella ja yleisyyden tasolla kunkin yksittäisen teeman suhteen halutaan pysyä. KV-opiskelijoiden tarkastelussa käytetään opiskelijabarometrin kevään ja syksyn 2012 tiedonkeruiden yhdistettyä aineistoa, koska muuten kv-opiskelijoiden määrä aineistossa olisi asettanut liian suuret rajoitteet tarkasteluiden tilastollisen selityskyvyn suhteen.

Toinen teemallinen kokonaisuus liittyy suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymiskokemuksiin, joista ennen muuta tarkastellaan opiskelijavaihtoa. Ensinnäkin ollaan kiinnostuneita niistä tekijöistä, jotka ennakoivat opiskelijavaihtoon lähtemistä, sekä toisaalta jo toteutuneen opiskelijavaihdon vaikutuksista arvomaailmaan sekä valmistumisen jälkeisiin työllistymisodotuksiin. Näissä tarkasteluissa käytetään ainoastaan kevään tiedonkeruun aineistoa, sillä yhdistetyn aineiston käytettävissä olevien muuttujien valikoima on joiltain osin liian suppea (aineistot on yhdistetty niiltä osin, kuin kysymysmuotoilut ja vastausasteikot ovat sen sallineet). Kevään aineiston tiedonkeruu ja käytetyt painotusmenetelmät on selostettu seikkaperäisesti edellisessä ”55 opintopistettä vuodessa” –raportissa, joten tästä syystä seuraavassa käsitellään lyhyesti vain yhdistetyn aineiston tiedonkeruun ja painotuksen perusperiaatteita.

Kansainvälisten opiskelijoiden kokemusten kartoittamiseen käytetään opiskelijabarometrin kierroksien kevät 2012 sekä syksy 2012 yhdistettyä aineistoa, josta on jätetty pois muiden kuin Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston vastaajat. Yhdistetty aineisto koostuu kolmesta erillisestä tiedonkeruusta, joiden sisältämät muuttujat sekä kyselyiden rakenne vaihtelevat ja ne onkin yhdistetty vain niiltä osin, kuin kysymykset ovat olleet lomakkeissa yhtenevät. Joissakin muuttujissa kysymysten muotoilu on vaihdellut sanavalintojen tasolla hieman, mutta kuitenkin niin, että kysymysten sisällöllinen tulkinta pysyy samana.

Tutkimuksessa arvioidaan hieman myös aineistonkeruun ajankohtaan sekä kysymyslomakkeen määrittämien ositteiden sisäistä autokorrelaatiota niiltä osin, kuin se on aineistosta tehtävien estimaattien ja johtopäätösten luotettavuuden kannalta olennaista.

Saari, J. & Kettunen, H. 2013. Kansainvälisyys Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Kansainvälistymiskokemusten tarkastelua barometriaineistolla. Otus 42/2013.

Lue julkaisu