Julkaisu: Korkeakoulujen saavutettavuus

Tässä selvityksessä on tutkittu sitä, kuinka saavutettavana suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pitävät oppilaitoksiaan vuonna 2015. Selvityksen aineistoksi kerätty kysely kohdennettiin kaikille korkeakouluopiskelijoille. Osallistujiksi tavoiteltiin erikseen myös erityisryhmiin kuuluvia opiskelijoita, joilla on jokin oppimista vaikeuttava haitta, vamma tai sairaus. Kyselyllä kartoitettiin strukturoitujen sekä avoimien kysymysten avulla saavutettavuuden teemoja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan tässä selvityksessä rakennuksia, oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä sekä välineitä. Psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan monenlaisuuden arvostamista voimavarana koko oppilaitoksen tasolla. Sosiaalisella ulottuvuudella puolestaan viitataan yhteisön jäsenten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin erilaisia tarpeita kohtaan. Vastaajia kyselyssä on yhteensä 1421.

Villa, T. & Kivisalmi, S. 2016. Korkeakoulujen saavutettavuus – Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta.
Otus 53/2016.

Lue julkaisu