Julkaisu: Monta opinto-oikeutta

Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Otuksen tekemässä Monta opinto-oikeutta – tutkimus useamman opinto-oikeuden hankkimiseen johtaneista syistä ja tekijöistä -tutkimuksessa selvitettiin niitä syitä, joita on useamman kuin yhden opinto-oikeuden hankkimisen taustalla. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa useamman opinto-oikeuden hankkineita pyydettiin kertomaan omin sanoin omasta koulutuspolustaan ja sen muotoutumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Ensimmäisessä vaiheessa kerätyn tarina-aineiston pohjalta toteutettiin laajempi, painopisteeltään määrällinen kysely, jolla selvitettiin eri tekijöiden yleisyyksiä ja tärkeyttä erilaisten opintopolkujen vaiheissa.

Yksi keskeisimpiä tutkimuksen aineistoista esiin nousseista seikoista oli se, että omaa alaa ja tulevaisuutta pohdittaessa ja korkeakouluopintoihin haettaessa sekä omat kiinnostuksenkohteet että työllistyminen ovat pitkällä aikavälillä olennaisia tekijöitä. Tulokset osoittavat sen, että päätöksessä toisen tai useamman opinto-oikeuden hankkimisesta painottuu eri ryhmillä ja eri elämänvaiheissa olevilla usein hyvin erilaiset syyt. Nuoremmilla päätökseen vaikuttaa enemmän suoraan opintoihin ja opiskeluun liittyvät tekijät, vanhemmilla ja pidempään opiskelleilla sen sijaan esimerkiksi työllistymiseen liittyvät tekijät.

Salminen, Tuukka; Virve Murto: Monta opinto-oikeutta – tutkimus useamman opinto-oikeuden hankkimiseen johtaneista syistä ja tekijöistä. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 6/2019