Julkaisu: Opettajien työaika opetusvelvollisuuksien mukaan

Tutkimuksessa tarkasteltiin peruskoulun ja lukion opettajien viikon työajan jakautumista. Erityisesti tarkasteltiin oppitunnin pitämiseen käytettyä aikaa suhteessa kaikkeen oppitunnin pitämiseen liittyvään työhän (oppitunnin pitäminen, valmistelu, jälkityö ja suoritusten arviointi). Lisäksi tarkasteltiin opettajien tyytyväisyyttä työmääräänsä.

Tutkimuksella tuotettiin tietoa siitä, jakautuuko työmäärä yhdenvertaisesti eri opetusvelvollisuuksien välillä. Peruskoulun ja lukion opettajien työajankäyttöä vertailtiin OVTES:ssä määriteltyjen oppiaineryhmien välillä. Tarkastelu rajattiin kokoaikaisiin viranhaltijoihin, jotka työskentelivät vähintään viitenä arkipäivänä ja jotka kuvasivat viikon työmäärää tavanomaiseksi.

Lukiossa opettaneet tekivät enemmän työtunteja kuin peruskoulussa opettaneet, mutta aineiston perusteella ei voi päätellä koko vuoden keskiarvoa. Lukiossa opetusvelvollisuudet poikkesivat odotetusti toisistaan siten, että pienemmän opetusvelvollisuuden opettajat pitivät vähemmän oppitunteja ja käyttivät suuremman osan työajastaan esi-, jälki- ja arviointitöihin. Peruskoulussa sen sijaan ei havaittu juurikaan eroja oppiaineiden välisessä työmäärässä. Peruskoulun vastaajat painottuivat yläkoulun opettajiin. Aineisto mahdollistaa useita syventäviä analyyseja.

Opettajien työaika opetusvelvollisuuksien mukaan (Otus 4/2023)

Tutkimuksen teki Otuksen tutkija Jukka-Pekka Jänkälä. Tutkimuksen tilasi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tutkimuksen aineisto oli Tilastokeskuksen marras-joulukuussa 2022 keräämä verkkokysely, jossa opettajat pitivät viikon ajan kirjaa työtehtävistään 15 minuutin tarkkuudella. Kyselyyn saatiin 1833 hyväksyttyä vastausta.