Julkaisu: Opiskelijabarometri 2014

Opiskelijoista sekä heidän opintojensa kulusta kerätään valtakunnallisesti kattavaa tietoa kansallisen tilastotoimen sekä Opetushallituksen toimesta. Hallinnolliset rekisteriaineistot opintojen etenemisestä sekä opiskelijoiden toimeentulosta ovat keskeinen tietolähde opiskelijoita koskevan poliittis-hallinnollisen päätöksenteon tukena, mutta näitä täydentämään tarvitaan suoraa tietoa myös opiskelijoilta itseltään. Tähän tiedontarpeeseen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus vastaa nyt toista kertaa toteutetulla valtakunnallisella, menetelmällisesti korkeatasoisella kyselyaineistolla, joka mahdollistaa syvälliset, monipuoliset ja ajankohtaiset analyysit opiskelijan elämän eri osa-alueiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista. Tuomalla perinteisiin opiskelua koskeviin hallinnollisiin näkökulmiin vahvan opiskelijalähtöisen tulokulman opiskelijabarometri pyrkii osaltaan vahvistamaan opiskelijan äänen kuulemista opetuksen ja koulutuksen kehittämistyöhön liittyvässä julkisessa keskustelussa.

Opiskelijabarometrin poikkileikkausaineiston keruu toteutettiin sähköisenä kyselynä, ja mukana tuloksissa on opiskelijoita kaikista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, pois lukien Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu, Högskolan på Åland sekä Arcada. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 5 969 korkeakouluopiskelijaa, joista 1 484 oli ammattikorkeakouluopiskelijoita ja 4 485 yliopisto-opiskelijoita. Tiedonkeruun tilastollinen edustavuus, tekninen toteutus ja siihen liittyvät menetelmälliset ratkaisut kuvataan yksityiskohtaisesti julkaisun seuraavassa, tiedonkeruun toteutusta esittelevässä luvussa. Opiskelijabarometrin tulososio muodostuu neljästä eri teemasta. Ensimmäisessä teemassa tarkastellaan opintojen etenemistä ja opiskelukykyä. Julkaisun toisessa teemassa pureudutaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä liikuntaan. Tämän jälkeen edetään tarkastelemaan asumisen ja toimeentulon teemaa ja lopulta luodaan vielä katsaus työssäkäyntiin sekä työllistymisodotuksiin. Kaikissa tulososioissa on esitetty kyselyn keskeisimmät tulokset tiiviissä muodossa. Kaikkia kyselyn tuloksia ei ole raportoitu tässä julkaisussa, vaan tuloksia on esitetty ja tullaan esittämään myös erillisraportteina syventyen yksityiskohtaisemmin tiettyihin näkökulmiin. Julkaisun lopusta löytyy listaus aineistosta tähän mennessä julkaistuista analyyseistä.

Villa, T. (toim.). 2016. Opiskelijabarometri 2014. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin. Otus 55/2016.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €