Julkaisu: Opiskelijabarometri 2019

Opiskelijabarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttama valtakunnallinen tiedonkeruu, joka on suunnattu korkeakouluopiskelijoille. Opiskelijabarometri toteutettiin keväällä 2019 jo neljännen kerran.

Opiskelijabarometrissa kysyttiin korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä niin opintojen etenemisestä ja opiskelukyvystä, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja asumisesta kuin myös työelämästä ja tulevaisuudesta. Vuoden 2019 Opiskelijabarometrissa erityisinä teemoina olivat opiskelija-asuminen, opintojen ja työn yhdistäminen, harjoittelu sekä yrittäjyys. Opiskelijoilta tiedosteltiin myös näkemyksiä ns. älylääkkeiden käytöstä.

Vuoden 2019 Opiskelijabarometrin julkaisu jakaantuu erilaisiin raportteihin, analyysipaketteihin ja blogeihin. Tämä sivu on päivittyvä. Tietoa aikaisemmista Opiskelijabarometreista löydät Opiskelijabarometrin hankesivulta.


Sisällys

Tiedonkeruu
Opiskelijabarometri 2019 – Tiedonkeruun toteutus ja vastaajat
Kyselylomake
Raportit
Harjoittelubarometri 2019
Opiskelijasta yrittäjäksi 2019
Artikkelit ja analyysipaketit
Korkeakouluopiskelijoiden mielen hyvinvointi
Korkeakoulun työelämäkäytännöt opiskelijoiden arvioimana
Blogit
Siirtymävaiheiden ohjauksella mielen hyvinvointia opiskelijoille
Työkokemus motivoi korkeakouluopinnoissa
Muualla julkaistut artikkelit
Aitoa työelämäpedagogiikkaa. Työn opinnollistamisen lyhyt historia ja nykytilanteen arviointi
Motivaatiota ja rohkeutta osallistua. Työkokemuksen merkitys korkeakouluopinnoissa
Kiitokset

Tiedonkeruu

Opiskelijabarometri 2019 – Tiedonkeruun toteutus ja vastaajat

Opiskelijabarometri 2019 – Tiedonkeruun toteutus ja vastaajat -raportti sisältää kuvauksen tiedonkeruun toteutuksesta ja vastaajajoukosta. Barometri suunnattiin keväällä 2019 läsnäoleville korkeakouluopiskelijoille (poislukien ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat). Tiedonkeruuseen osallistuivat lähes kaikki Suomen korkeakoulut ja vastaajia oli yhteensä noin 14 000. Vastaajista 53 prosenttia opiskeli yliopistossa, 47 prosenttia ammattikorkeakoulussa.

Tekijät: Virve Murto ja Tina Lauronen.

Kyselylomake

Raportit

Harjoittelubarometri 2019

Otuksen ja Akavan opiskelijoiden Harjoittelubarometrissa 2019 kysyttiin korkeakouluharjoittelusta ja siihen liittyvistä käytännöistä, harjoittelusta osana opintoja sekä mielipiteitä harjoittelusta yleisesti. Harjoittelubarometri 2019 -raportti löytyy Otuksen verkkosivuilta.

Analyysit: Tina Lauronen. Tekstin muokkasi: Ritva Siikamäki. Kaaviot muokkasi: Päivi Kankaanranta. Raportti viimeisteltiin Akavassa.

Opiskelijasta yrittäjäksi 2019

Otus ja Suomen Yrittäjät tutkivat vuonna 2019 toista kertaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjyyshalukkuutta. Opiskelijasta yrittäjäksi 2019 – Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ja yrittäjyyshalukkuus -raporttiin voi tutustua Otuksen verkkosivuilla.

Tekijä: Tina Lauronen. Julkaisija: Suomen Yrittäjät.


Artikkelit ja analyysipaketit

Korkeakouluopiskelijoiden mielen hyvinvointi

Korkeakouluopiskelijoiden mielen hyvinvointi -paketissa on analysoitu mielen hyvinvointia kartoittava väitepatteri, lyhyt positiivisen mielenterveyden mittari (The Short Warwick–Edinburgh Mental Well-being Scale, SWEMWBS). Mielen hyvinvointia eri opiskelijaryhmissä vertaillaan keskiarvojen ja ristiintaulukointien avulla, minkä lisäksi selvitetään mielen hyvinvoinnin matalan tason suhteellista todennäköisyyttä tilastollisella monimuuttuja-analyysilla.

Positiivisen mielenterveyden mittaria ei ole vielä validoitu Suomessa eikä kansallisia raja-arvoja ole määritelty. Tässä käytetty mielen hyvinvoinnin tason luokittelu on peräisin brittiläisen aineiston normaalijakaumasta, ei suomalaisen. Kun mittari saadaan validoitua Suomessa, voivat kansalliset raja-arvot ja tasojen luokittelut tulla poikkeamaan tässä käytetyistä.

Tekijä: Tina Lauronen

Korkeakoulun työelämäkäytännöt opiskelijoiden arvioimana

Korkeakoulun työelämäkäytännöt opiskelijoiden arvioimana -artikkelissa on hyödynnetty Opiskelijabarometri 2019 -aineistoa erityisesti teema-alueelta “opiskelijoiden kokemukset työssäkäynnin ja opintojen integroinnista opintojen aikana”. Tuloksia tarkastellaan työn opinnollistamisen mallin kehyksessä. Artikkelissa keskitytään ammattikorkeakoulussa alempaa korkeakoulututkintoa suorittaneiden opiskelijoiden vastauksiin.

Tekijä: Liisa Vanhanen-Nuutinen, TtT, yliopettaja, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu


Blogit

Siirtymävaiheiden ohjauksella mielen hyvinvointia opiskelijoille

Siirtymävaiheiden ohjauksella mielen hyvinvointia opiskelijoille -blogitekstissä tutkija Tina Lauronen tarkastelee eri tekijöiden yhteyttä mielen hyvinvointiin.

Työkokemus motivoi korkeakouluopinnoissa

Työkokemus motivoi korkeakouluopinnoissa -blogitekstissä Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen kirjoittaa työkokemuksen merkityksestä korkeakouluopintoihin.


Aitoa työelämäpedagogiikkaa. Työn opinnollistamisen lyhyt historia ja nykytilanteen arviointi

Kotila, Hannu 2020. Aitoa työelämäpedagogiikkaa. Työn opinnollistamisen lyhyt historia ja nykytilanteen arviointi. Teoksessa: K. Mäki (toim). Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Sivut 195-203

Motivaatiota ja rohkeutta osallistua. Työkokemuksen merkitys korkeakouluopinnoissa

Vanhanen-Nuutinen, Liisa 2020. Motivaatiota ja rohkeutta osallistua. Työkokemuksen merkitys korkeakouluopinnoissa. Teoksessa: K. Mäki (toim.). Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. sivut 227-234.

Kiitokset

Kiitos kaikille Opiskelijabarometrin toteuttamiseen osallistuneille ja rahoittajille: Akavan opiskelijat, Suomen Yrittäjät, Suomen opiskelija-asunnot SOA, Turun yliopisto ja Toteemi.

Erityiskiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille eli barometriin vastanneille. Kiitos myös tiedonkeruuseen osallistuneille korkeakouluille.