Julkaisu: Studerandens stad 2019 sammanfattning

Studerandens stad producerar forskningsdata om de studerande i huvudstadsregionen. I undersökningen granskas hur högskolestuderande i huvudstadsregionen ser på boende, stadsplanering, mobilitet och delaktighet. Dessutom utreds erfarenheter av självständiga studier och sysselsättningen av internationella studerande. Datainsamlingen genomfördes våren och sommaren 2019, och forskningsrapporten publicerades i december 2019.

Undersökningen är en fortsättning på undersökningen Studerandens stad 2015, som då genomfördes för första gången. Undersökningen är uppdelad i två delar: en enkät och workshoppar. Denna gång gjordes undersökningen mer omfattande än 2015, genom att den utöver enkäten också omfattade workshoppar. Enkäten skickades i april 2019 till 1541 studerande, varav 594 svarade på enkäten. Enkäturvalet baserar sig på Studentbarometern som genomfördes samma vår. Studentbarometerns respondenter och personer som hör till målgruppen tillfrågades om de gav lov att en inbjudan till enkäten Studerandens stad skulle få skickas till dem. Teman för enkäten är boende, mobilitet och delaktighet. I slutet av enkäten fanns också en kartdel där respondenterna fick anteckna svaren på kartan.

I undersökningen ingår utöver enkäten också workshoppar som genomförts inom två olika teman: självständiga studier för högskolestuderande samt sysselsättning av internationella högskolestuderande.

I denna sammanfattning presenteras delar av varje tema i undersökningen.