Julkaisu: Tasa-arvoindikaattori

Tutkimusraportti esittelee havainnollisen ja tulkinnallisesti yhtenäisen lähestymistavan koulutukselliseen tasa-arvoon: koulutusvalintojen edustavuutta mittaavat R-indikaattorimenetelmät. Julkaisu sisältää myös katsauksen koulutuksellisen tasa-arvon määritelmiin ja mittaamisen käytäntöihin sekä Suomen valtionhallinnossa että kansainvälisesti. Tasa-arvoa tarkastellaan koulutukseen osallistumista kuvaavien suhteellisten osuuksien tai todennäköisyyksien kautta. R-indikaattorimenetelmät mittaavat näiden todennäköisyyksien vaihtelua, kun todennäköisyydet on määrätty valittujen taustamuuttujien suhteen. R-indikaattorimenetelmiä sovelletaan Opetushallituksen Vipunen-tietokannan rekisteriaineistoon, joka sisältää tiedot kaikista vuosina 2009-2011 Suomen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa aloittaneista uusista opiskelijoista. Koulutukseen osallistumisen todennäköisyyttä tarkastellaan kolmen valitun taustamuuttujan suhteen: seitsenportaisen sosioekonomisen aseman (SES), sukupuolen ja kolmiluokkaisen kuntaryhmityksen, joka erottelee opiskelijan kotipaikkakunnan tyypin (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat). Tutkimus sisältää tuloksia uusien opiskelijoiden valikoituneisuudesta yhteensä 16 koulutusalalle (koulutussektoreittain tarkasteltuna) sekä korkeakoulusektoreille edellä mainittujen kolmen taustatekijän suhteen.

Niemi, A., Saari, J. & Karimo, A. 2016. Tasa-arvoindikaattori – Korkeakoulutukseen osallistumisen ja koulutuksellisen tasa-arvon mittaaminen edustavuuteen perustuville tunnusluvuilla. Otus 56/2016

Lue julkaisu