Otus

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr

Otus eli viralliselta nimeltään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr perustettiin vuonna 1989 edistämään, harjoitta­maan ja tukemaan opiskeluun ja koulutukseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Tehtävänämme on tuottaa uutta tutkimustietoa koulutuksen ja opiskelun ilmiöistä.

Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnallista keskustelua opiskelusta ja koulutuksesta käydään tutkittuun tietoon perustuen.

Otus säätiönä ja toiminnan rahoituspohja

Otuksen toimintaa määrittelevät säätiömuoto sekä Säätiön omat säännöt. Säätiölain mukaisesti säätiöllä tulee olla hyödyllinen tarkoitus ja sen tulee tukea tai harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa. Tarkoituksena ei saa olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille.

Otuksen säännöissä määritelty tarkoitus on harjoittaa, edistää ja tukea tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa, joka kohdistuu koulutusjärjestelmiin, koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaaliseen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Otus toteuttaa tutkimus- ja selvitysprojekteja, myöntää apurahoja, harjoittaa kansainvälistä yhteistoimintaa sekä järjestää seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia.

Otus rahoittaa toimintansa oman säätiöpääomansa tuotolla, OKM:n tiedeinstituuteille myöntämällä yleisavustuksella, kilpaillulla selvitys- ja tutkimusrahoituksella sekä tuottamalla omaan aihepiiriimme liittyviä omakustannushintaisia selvitys-, koulutus- ja tutkimuspalveluita niitä tarvitseville.

Hallitus

Säätiön taustayhteisöjä ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Kauppaopiskelijain Liitto ry (SKOL/Osku ry.) ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Näillä yhteisöillä on oikeus nimetä edustajia Säätiön hallitukseen. Perustajatahoja edustavien jäsenten lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä.

Vuoden 2019 hallitus:

 • Eero Manninen, pj.
 • Suvi Eriksson
 • Antti Hallia, vpj
 • Jarmo Kallunki
 • Wille Leppämäki
 • Malin Lindholm
 • Juuso Luomala
 • Iiris Niinikoski
 • Silja Silvasti
 • Anniina Sippola

Henkilöstön edustajana hallituksen kokouksissa on projektipäällikkö Kristiina Kemppainen. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Mila Hakanen.

Tieteellinen neuvosto

Otuksella on tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää säätiössä tehtävää tutkimusta.

Vuonna 2019 Otuksen tieteellisen neuvostoon kuuluvat:

 • Helsingin yliopiston professori Marketta Rajavaara, pj
 • Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
 • Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja Jaakko Helander
 • Helsingin yliopiston lehtori Anna Parpala
 • THL:n erikoistutkija Tiina Ristikari
 • Helsingin yliopiston professori Esa Väliverronen

Toiminnan kolme fokusta

Otuksen toiminta kokonaisuudesaan jäsentyy kolmeen tutkimusalueeseen.

Tutkimusalue 1: Opiskelu ja koulutus

Tutkimusalueen tutkimus perustuu kasvatustieteelliseen teoriaperinteeseen, ja erityisesti oppimisen, pedagogiikan ja koulutuspolitiikan tutkimukseen. Tutkimusote on kehittämisorientoitunut ja näkökulma tutkimuskohteeseen kokonaisvaltainen: pureudumme opiskelijan kokemusmaailmaan ja koulutusjärjestelmän eri osa-alueisiin. Tutkimusalueen erityisiä koulutusjärjestelmään liittyviä tutkimuskohteita ovat koulutuksen tulos-, normi- ja informaatio-ohjaus; opiskelijan kokemusmaailman kohteita puolestaan opiskeluelämä, opiskelutaidot, opiskelumotivaatio sekä näiden yhteydet opiskelijan psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkimusalue 2: Arki ja hyvinvointi

Tutkimusalueella tarkastellaan opiskelua ja siihen liittyviä elämänvaihekysymyksiä osana elämänkulkua. Tutkimus tuottaa uutta tietoa opiskelijoiden ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Hyvinvointi ymmärretään laajasti sosiaalisista, psyykkisistä ja fyysisistä näkökulmista. Osallisuus omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa muodostaa keskeisen näkökulman tutkimuskysymyksissä. Opiskelijan arkea käsittelevät teemat taas painottuvat sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Teemme tutkimusta mm. toimeentulosta, asumisesta, jaksamisesta, sosiaalisista suhteista, saavutettavuudesta sekä näihin liittyvistä tukipalveluista.

Tutkimusalue 3: Työllisyys ja osaaminen

Tutkimusalueen tutkimus tuottaa uutta tietoa opiskeluaikaisesta työnteosta, opintojen työelämävastaavuudesta, työn ja opiskelun vuoropuhelusta sekä laadullisesta työllistymisestä. Tutkimuksissa tarkastellaan osaamisen kehittymisen yhteyttä opiskelun vuorovaikutukseen työelämän kanssa sekä koulutuksen ja työelämän siirtymiin ja niiden tehostamistavoitteisiin. Otus tutkii myös eri työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta opiskelijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen suomalaisille työmarkkinoille on yhtenä teema-alueen painopisteenä.