Otus

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr

Otus eli viralliselta nimeltään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr perustettiin vuonna 1989 edistämään, harjoitta­maan ja tukemaan opiskeluun ja koulutukseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Tehtävänämme on tuottaa uutta tutkimustietoa koulutuksen ja opiskelun ilmiöistä.

Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnallista keskustelua opiskelusta ja koulutuksesta käydään tutkittuun tietoon perustuen.

Otus säätiönä ja toiminnan rahoituspohja
Hallitus
Tieteellinen neuvosto
Toiminnan kolme fokusta
Otuksen strategia 2019-2023
Tutkimuseettinen toiminta

In English

Otus säätiönä ja toiminnan rahoituspohja

Otuksen toimintaa määrittelevät säätiömuoto sekä Säätiön omat säännöt. Säätiölain mukaisesti säätiöllä tulee olla hyödyllinen tarkoitus ja sen tulee tukea tai harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa. Tarkoituksena ei saa olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille.

Otuksen säännöissä määritelty tarkoitus on harjoittaa, edistää ja tukea tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa, joka kohdistuu koulutusjärjestelmiin, koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaaliseen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Otus toteuttaa tutkimus- ja selvitysprojekteja, myöntää apurahoja, harjoittaa kansainvälistä yhteistoimintaa sekä järjestää seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia.

Otus rahoittaa toimintansa oman säätiöpääomansa tuotolla, OKM:n tiedeinstituuteille myöntämällä yleisavustuksella, kilpaillulla selvitys- ja tutkimusrahoituksella sekä tuottamalla omaan aihepiiriimme liittyviä omakustannushintaisia selvitys-, koulutus- ja tutkimuspalveluita niitä tarvitseville.

Hallitus

Säätiön taustayhteisöjä ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Kauppaopiskelijain Liitto ry (SKOL/Osku ry.) ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Näillä yhteisöillä on oikeus nimetä edustajia Säätiön hallitukseen. Perustajatahoja edustavien jäsenten lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä.

Vuoden 2024 hallitus:

 • Jussi Junni (pj)
 • Erica Alaluusua (vpj)
 • Ainomaija Rajoo
 • Jenna Sorjonen 
 • Heidi Rättyä
 • Nikolas Bursiewicz 
 • Oona Pappila 
 • Jere Liitiäinen
 • Simon Blomfelt

Henkilöstön edustajana hallituksen kokouksissa on tutkija Jukka-Pekka Jänkälä. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toimitusjohtaja Mila Hakanen.

Tieteellinen neuvosto

Otuksella on tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää säätiössä tehtävää tutkimusta.

Vuoden 2024 tieteellinen neuvosto:

 • Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo (pj)
 • Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Anna Parpala (vpj)
 • Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
 • Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Jaakko Helander
 • Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Mira Kalalahti
 • Tampereen yliopiston professori Jussi Kivistö
 • THL:n johtava tutkija Annamari Lundqvist
 • Helsingin yliopiston professori Katariina Salmela-Aro
 • LABORE:n tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen

Toiminnan kolme fokusta

Otuksen toiminta kokonaisuudessaan jäsentyy kolmeen tutkimusalueeseen.

Tutkimusalue 1: Opiskelu ja koulutus

Tutkimusalueen tutkimus perustuu kasvatustieteelliseen teoriaperinteeseen, ja erityisesti oppimisen, pedagogiikan ja koulutuspolitiikan tutkimukseen. Tutkimusote on kehittämisorientoitunut ja näkökulma tutkimuskohteeseen kokonaisvaltainen: pureudumme opiskelijan kokemusmaailmaan ja koulutusjärjestelmän eri osa-alueisiin. Tutkimusalueen erityisiä koulutusjärjestelmään liittyviä tutkimuskohteita ovat koulutuksen tulos-, normi- ja informaatio-ohjaus; opiskelijan kokemusmaailman kohteita puolestaan opiskeluelämä, opiskelutaidot, opiskelumotivaatio sekä näiden yhteydet opiskelijan psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkimusalue 2: Arki ja hyvinvointi

Tutkimusalueella tarkastellaan opiskelua ja siihen liittyviä elämänvaihekysymyksiä osana elämänkulkua. Tutkimus tuottaa uutta tietoa opiskelijoiden ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Hyvinvointi ymmärretään laajasti sosiaalisista, psyykkisistä ja fyysisistä näkökulmista. Osallisuus omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa muodostaa keskeisen näkökulman tutkimuskysymyksissä. Opiskelijan arkea käsittelevät teemat taas painottuvat sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Teemme tutkimusta mm. toimeentulosta, asumisesta, jaksamisesta, sosiaalisista suhteista, saavutettavuudesta sekä näihin liittyvistä tukipalveluista.

Tutkimusalue 3: Työllisyys ja osaaminen

Tutkimusalueen tutkimus tuottaa uutta tietoa opiskeluaikaisesta työnteosta, opintojen työelämävastaavuudesta, työn ja opiskelun vuoropuhelusta sekä laadullisesta työllistymisestä. Tutkimuksissa tarkastellaan osaamisen kehittymisen yhteyttä opiskelun vuorovaikutukseen työelämän kanssa sekä koulutuksen ja työelämän siirtymiin ja niiden tehostamistavoitteisiin. Otus tutkii myös eri työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta opiskelijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen suomalaisille työmarkkinoille on yhtenä teema-alueen painopisteenä.

Otuksen strategia 2019-2023

Toiminnan tarkoitus & missio

Otuksen tarkoituksena on harjoittaa, edistää ja tukea tutkimus-, selvitys-, ja julkaisutoimintaa, joka kohdistuu koulutusjärjestelmiin, koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaaliseen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toteuttaa tutkimus- ja selvitysprojekteja, antaa apurahoja, harjoittaa kansainvälistä yhteistoimintaa sekä järjestää seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia. 

“Otus on tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa tutkimustietoa opiskelusta ja koulutuksesta.”

Visio

“Olemme vaikuttavin ja laadukkainta tutkimusta opiskelusta ja koulutuksesta tuottava organisaatio.”

Tutkimuseettinen toiminta

Otus on sitoutunut tutkimustoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeeseen, joka koskee ihmistieteellisen tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Lisäksi säätiössä sitoudutaan TENK:n hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin. Tutkimusetiikan tukihenkilönä Otuksessa toimii tutkija Tina Lauronen.

In English

Research Foundation for Studies and Education Otus sr is a foundation that focuses on research of

1. Studies and education

2. Everyday life and well-being and

3. Employment and professional skills.

The activities of Otus are determined by the Law of Foundation and the Foundation’s own rules.

Otus has created several unique national data collections that produce data on the studies and life of students in different levels of education. The Student Barometer data collection (Opiskelijabarometri) is a national data collection project which will produce data on the studies and life of students in higher education. The target group consists of university students pursuing Bachelor’s and Master’s degrees, and university of applied sciences students pursuing a Bachelor’s degree. VET Student Survey (Amisbarometri) is used to collect valuable data on the studies and the life of vocational students in Finland. Lukiolaisbarometri is a similar data collection that produces data on upper secondary school students.

Otus is part of several national and international research networks. Otus is a member of the project group and steering group of The National Finnish Student Health and Wellbeing Survey (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus, KOTT) that produces comprehensive and regular data on the welfare of students. Otus is a member of the steering group of the Eurostudent project in Finland. The main aim of the Eurostudent project is to collate comparable data on the social dimension of European higher education.