Hanke: Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana (TETTI-hanke)

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja eli TET-jaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Tutustumisjaksojen aikana oppilas työskentelee valitsemassaan tai hänelle määrätyssä työpaikassa aikuisen ohjauksessa. TET-jaksot koskettavat lähes jokaista yläkouluikäistä nuorta, mutta niiden toteutumisesta, seurannasta ja kokemuksista ei ole vielä tarpeeksi kattavasti tietoa.

Hankkeessa tuotetaan tietoa peruskoulun työelämään tutustumisjaksojen potentiaalin paremmaksi hyödyntämiseksi osana perusopetuksen kehittämistä. Huomion kohteena ovat oppilaiden jatko-opintovalmius, työelämään kiinnittyminen, syrjäytymisen ehkäisy, taustaerojen tasoittaminen ja yhdenvertaisuus. 

Hankkeen tavoitteena on:

  1. kartoittaa TET-jaksojen toteutukseen liittyviä hallinnollisia malleja ja käytäntöjä kouluissa ja kunnissa sekä opettajien ja oppilaanohjaajien näkemyksiä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista
  2. kartoittaa työnantajien ja elinkeinoelämän sekä muiden TET-jaksojen kehittämisen kannalta tarpeellisten sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla

TETTI-hankkeen toteuttavat Otus, MDI Public Oy sekä Nuorisotutkimusseura. Hankkeen johtajana toimii MDI:n johtava asiantuntija Mikko Valtakari. Hanke on käynnissä 3/2021-3/2022.

Hanke on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittama hanke. Hanke kytkeytyy teemaan 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Lue lisää myös VN TEASin sivuilta.

Yhteyshenkilöt:

Mikko Valtakari, MDI
Minna Mayer, MDI
Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusseura
Mila Hakanen, Otus